Dr. Bin Guo

School of Computer Science
Northwestern Polytechnical University

Xi'an, Shaanxi, 710129, P. R. China

Email: guobin.keio(AT)gmail.com
Biography

Research

Activities

Honors & Awards

Publications

Students

Projects

Employment History

Useful Links

 

Google Scholar Stat

Journal Papers

 • Bin Guo, Yasan Ding, Lina Yao, Yunji Liang, Zhiwen Yu."The Future of False Information Detection on Social Media: New Perspectives and Trends", ACM Computing Surveys, 2020, 53(4):1-36(IF: 10.282) [PDF]

 • Sicong Liu, Bin Guo, Cheng Fang, Ziqi Wang, Shiyan Luo, Zimu Zhou, and Zhiwen Yu."Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey", IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 26, no. 1, 2024, pp. 389-427(IF: 35.6) [PDF]

 • Mengqi Chen, Bin Guo, Hao Wang, Haoyu Li, Qian Zhao, Jingqi Liu, Yasan Ding, Yan Pan, Zhiwen Yu."The Future of Cognitive Strategy-enhanced Persuasive Dialogue Agents: New Perspectives and Trends", Frontiers of Computer Science, 2024(IF: 2.061)

 • Kaixuan Chen, Dalin Zhang, Lina Yao, Bin Guo, Zhiwen Yu, Yunhao Liu."Deep Learning for Sensor-based Human Activity Recognition: Overview, Challenges and Opportunities", ACM Computing Surveys, 2021,54(4):1-40(IF: 10.282)

 • Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, En Xu, Yasan Ding, Lina Yao, Xiaopeng Fan, Zhiwen Yu. "Hierarchical Constrained Variational Autoencoder for Interaction-Sparse Recommendations",Information Processing and Management, 2024 (IF: 6.222)

 • Yunji Liang, Nengzhen Chen, Zhiwen Yu, Lei Tang, Hongkai Yu, Bin Guo, and Daniel Dajun Zeng. "Learning Cross-Modality Interaction for Robust Depth Perception of Autonomous Driving",ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2024 (IF: 2.861)

 • Lei Han, Chunyu Tu, Zhiwen Yu, Zhiyong Yu, Weihua Shan, Liang Wang, and Bin Guo. "Collaborative Route Planning of UAVs, Workers and Cars for Crowdsensing in Disaster Response",ACM/IEEE Transactions on Networking, 2024 (IF: 3.7)

 • Jiaqi Liu, Fengming Zhang, Xin Zhang, Zhiwen Yu, Liang Wang, Yao Zhang, and Bin Guo. "hmCodeTrans: Human-Machine Interactive Code Translation",IEEE Transactions on Software Engineering, 2024 (IF:7.4)

 • Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, Zhiwen Yu. "Disentangled-feature and Composite-prior VAE on Social Recommendation for New Users",Expert Systems With Applications, 2024 (IF:8.5)

 • Bin Guo, Yan Liu, Sicong Liu, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."CrowdHMT: Crowd Intelligence with the Deep Fusion of Human, Machine, and IoT",IEEE Internet of Things, vol.9, no. 24, 2022, pp. 24822-24842(IF:9.515)[PDF]

 • Yan Liu, Bin Guo, Jingxiang Meng, Daqing Zhang, Zhiwen Yu."Spatio-Temporal Memory Augmented Multi-Level Attention Network for Traffic Prediction", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023 (IF: 2.775)

 • Ziqi Wang, Bin Guo, Qianru Wang, Daqing Zhang, Zhiwen Yu."MobiEye: An Efficient Shopping Assistance System for the Visually Impaired with mobile phone Sensing",IEEE Transactions on Human Machine Systems, vol. 53, no. 5, 2023, pp. 865-874 (IF: 3.374)

 • Zhiwen Yu, Lele Zhao, Helei Cui, Yongbo Song, Yimeng Liu, Yixuan Luo, and Bin Guo. "CrowdKit: A Generic Programming Framework for Mobile Crowdsensing Applications", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024 (IF: 4.474)

 • Huan Zhou, Mingze Li, Peng Sun, Bin Guo, and Zhiwen Yu. "Accelerating Federated Learning via Parameter Selection and Pre-synchronization in Mobile Edge-Cloud Networks", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024 (IF: 4.474)

 • Yao Zhang, Zhiwen Yu, Jun Zhang, Liang Wang, Tom H. Luan, Bin Guo, and Chau Yuen
  ."Learning Decentralized Traffic Signal Controllers with Multi-Agent Graph Reinforcement Learning", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023
  (IF: 4.474)

 • Lehao Wang, Zhiwen Yu, Haoyi Yu, Sicong Liu, Yaxiong Xie, Bin Guo, Yunxin Liu
  ."AdaEvo: Edge-Assisted Continuous and Timely DNN Model Evolution for Mobile Devices", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023
  (IF: 4.474)

 • Lei Han, Zhiwen Yu, Xuan Zhang, Zhiyong Yu, Weihua Shan, Liang Wang, Bin Guo
  ."Co-optimization of Cell Selection and Data Offloading in Sparse Mobile Crowdsensing", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023
  (IF: 4.474)

 • Wen Sun, Yong Zhao, Wenqiang Ma, Bin Guo, Lexi Xu, Trung Q. Duong
  ."Accelerating Convergence of Federated Learning in MEC with Dynamic Community", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023
  (IF: 4.474)

 • Zhuo Sun, Zhiwen Yu, Qi Wang, Zhu Wang, Bin Guo, Hualei Zhang
  ."CovertEye: Gait-based Human Identification under Weakly Constrained Trajectory", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023
  (IF: 4.474)

 • Yao Jing, Bin Guo, Yan Liu, Daqing Zhang, Djamal Zeghlache, and Zhiwen Yu."Efficient Bike-sharing Repositioning with Cooperative Multi-Agent Deep Reinforcement Learning",ACM Transactions on Sensor Networks, 2023(IF: 2.56)

 • Bowen Pang, Sicong Liu, Hongli Wang, Bin Guo, Yuzhan Wang, Hao Wang, Zhenli Sheng, Zhongyi Wang, and Zhiwen Yu."AdaMEC: Towards a Context-Adaptive and Dynamically-Combinable DNN Deployment Framework for Mobile Edge Computing",ACM Transactions on Sensor Networks, vol. 20, no. 1, 2023, pp. 1-28(IF: 2.56)

 • Siyuan Ren, Bin Guo, Ke Li, Qianru Wang, Zhiwen Yu."CoupledGT: Coupled Geospatial-temporal Data Modeling for Air Quality Prediction",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 17, no. 9, 2023, pp. 1-21(IF: 1.895)

 • Hao Wang, Bin Guo, Jiaqi Liu, Yasan Ding, Zhiwen Yu."Towards Informative and Diverse Dialogue Systems over Hierarchical Crowd Intelligence Knowledge Graph",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 17, no. 7, 2023, pp. 1-25(IF: 1.895)

 • Xiaona Li, Zhu Wang, Xindong Chen, BinGuo, Zhiwen Yu."A Hybrid Continuous-Time Dynamic Graph Representation Learning Model by Exploring both Temporal and Repetitive Information",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2023(IF: 1.895)

 • Yangzi Zhangzhou, Bin Guo, Wen Sun, Yan Liu, Zhiwen Yu."Cross-FCL: Toward a Cross-edge Federated Continual Learning Framework in Mobile Edge Computing Systems", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 23, no. 1, 2024 (IF: 4.474)

 • Weiting Li, Liyao Xiang, Bin Guo, Zhetao Li, Xinbing Wang."DPlanner: A Privacy Budgeting System for Utility", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 18, 2023, pp. 1196-1210 (IF: 7.231)

 • En Xu, Zhiwen Yu, Zhuo Sun, Bin Guo, and Lina Yao."Modeling Within-Basket Auxiliary Item Recommendation with Matchability and Ubiquity", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 14, no. 3, 2023, pp. 1-19 (IF: 2.861)

 • Yunji Liang, Yuchen Qin, Qi Li, Xiaokai Yan, Luwen Huangfu, Sagar Samtani, Bin Guo, Zhiwen Yu."An Escalated Eavesdropping Attack on Mobile Devices via Low-Resolution Vibration Signals", IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2022(IF:6.791)

 • Qianru Wang, Bin Guo, Lu Cheng, Zhiwen Yu, Huan Liu."CausalSE: Understanding Varied Spatial Effects with Missing Data Towards Adding New Bike-sharing Stations",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 17, no. 2, 2023, pp. 1-24(IF: 1.895)

 • Zhetao Li, Zhirun Zheng, Suiming Guo, Bin Guo, Fu Xiao, Kui Ren."Disguised as Privacy: Data Poisoning Attacks against Differentially Private Crowdsensing Systems", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022 (IF: 4.474)

 • Yimeng Liu, Zhiwen Yu, Jiangtao Wang, Bin Guo, Jiangbin Su, and Jiahao Liao."CrowdManager: An Ontology-based Interaction and Management Middleware for Heterogeneous Mobile Crowd Sensing", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022 (IF: 4.474)

 • Siyuan Ren, Bin Guo, Ke Li, Zhiwen Yu, Longbing Cao. "CoupledMUTS: Coupled Multivariate Utility Time Series Representation and Prediction",IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 22, 2022, pp. 22972-22982(IF:9.515)

 • Yimeng Liu, Zhiwen Yu, Helei Cui, Sumi Helal, Bin Guo. "SafeCity: A Heterogeneous Mobile Crowd Sensing System for Urban Public Safety",IEEE Internet of Things, vol. 10, no. 20, 2023, pp. 18330-18345(IF:9.515)

 • Sicong Liu, Bin Guo, Yungang Wu, Yuzhan Wang, Ke Ma, Liyao Xiang, Zhetao Li, Zhiwen Yu." CAQ: Towards Context-aware and Self-adaptive Deep Model Computation for AIoT Applications",IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 21, 2022, pp. 20801-20814(IF:9.515)

 • Liang Wang, Dingqi Yang, Zhiwen Yu, Fei Xiong, Lei Han, Shirui Pan, Bin Guo."Task Scheduling in Three-Dimensional Spatial Crowdsourcing: A Social Welfare Perspective", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022 (IF: 4.474)

 • Bin Guo, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Jiayao Wang, Mengyuan Li, Chen Wang, Zhiwen Yu."CrowdIM: Crowd-Inspired Intelligent Manufacturing Space Design",IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 19, 2022, pp. 19387-19397(IF:9.515)

 • Qingyang Li, Zhiwen Yu, Lina Yao, Bin Guo."RLTIR: Activity-Based Interactive Person Identification via Reinforcement Learning Tree",IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 6, 2022, pp. 4464-4475(IF:9.515)

 • Xiangting Hou, Linbo Luo, Wentong Cai, Bin Guo."E2T-CVL: An Efficient and Error-Tolerant Approach for Collaborative Vehicle Localization",IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 5, 2022, pp. 3481-3494(IF:9.515)

 • Yasan Ding, Bin Guo, Yan Liu, Yunji Liang, Haocheng Shen, Zhiwen Yu."MetaDetector: Meta Event Knowledge Transfer for Fake News Detection", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 13, no. 6, 2022, pp. 1-25 (IF: 2.861)

 • Ke Li, Bin Guo, Jiaqi Liu, Jiangtao Wang, Haoyang Ren, Fei Yi, Zhiwen Yu."Dynamic Probabilistic Graphical Model for Progressive Fake News Detection on Social Media Platform", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 13, no 5, 2022, pp. 1-24 (IF: 2.861)

 • Siyuan Ren, Bin Guo, Longbing Cao, Ke Li, Jiaqi Liu, and Zhiwen Yu."DeepExpress: Heterogeneous and Coupled Sequence Modeling for Express Delivery Prediction", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 13, no. 6, 2022, pp. 1-22 (IF: 2.861)

 • Zhu Wang, Zilong Wang, Xiaona Li, Zhiwen Yu, Bin Guo, Liming Chen, and Xingshe Zhou."Exploring Multi-dimension User-Item Interactions with Attentional Knowledge Graph Neural Networks for Recommendation",IEEE Transactions on Big Data, 2022 (IF: 3.344)

 • Yuqi Zhang, Bin Guo, Yasan Ding, Jiaqi Liu, Chen Qiu, Sicong Liu, Zhiwen Yu."Investigation of the Determinants for Misinformation Correction Effectiveness on Social Media during COVID-19 pandemic",Information Processing and Management, vol. 59, no. 3, 2022 (IF: 6.222)

 • Linbo Luo, Baodan Zhang, Bin Guo, Jinghui Zhong, Wentong Cai."Why They Escape: Mining Prioritized Fuzzy Decision Rule in Crowd Evacuation",IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022 (IF: 6.492)

 • Ouyang Yi, Bin Guo, Qianru Wang, Yunji Liang, and Zhiwen Yu."Learning Dynamic App Usage Graph for Next Mobile App Recommendation",IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022 (IF: 4.474)

 • Zhiwen Yu, Dong Zhang, Zhu Wang, Qi Han, Bin Guo, Qi Wang."SoDar: Multi-target Gesture Recognition based on SIMO Doppler Radar",IEEE Transactions on Human Machine Systems, 2022 (IF: 3.374)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Kaishun Wu, Dingqi Yang, En Wang, Tian Wang, Yihan Mei, Bin Guo."Towards Robust Task Assignment in Mobile Crowdsensing Systems",IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022 (IF: 4.474)

 • Yan Liu, Bin Guo, Daqing Zhang, Djamal Zeghlache, Jingmin Chen, Sizhe Zhang, Dan Zhou, Xinlei Shi, Zhiwen Yu."MetaStore: A Task-Adaptative Meta-Learning Model for Optimal Store Placement with Multi-City Knowledge Transfer", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2021, 12(3): 1-23 (IF: 2.861)

 • Zhiwen Yu, Huadong Ma, Bin Guo, and Zheng Yang. "Crowdsensing 2.0", Communications of the ACM, 2021, 64(11), pp. 76-80 (IF: 2.973)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Dingqi Yang, Lianbo Ma, Zhidan Liu, and Fei Xiong. "Data-Driven Targeted Advertising Recommendation System for Outdoor Billboard", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2021 (IF: 2.861)

 • Zhirui Zheng, Zhetao Li, Jie Li, Hongbo Jiang, Tong Li, Bin Guo. "Utility-Aware and Privacy-Preserving Trajectory Synthesis Model With Resisting Social Relationship Privacy Attacks", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2021 (IF: 2.861)

 • Shaoyang Hao, Bin Guo, Hao Wang, Yunji Liang, Lina Yao, and Zhiwen Yu."DeepDepict: Enabling Information Rich, Personalized Product Description Generation with the Deep Multiple Pointer Generator Network",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2021, 15(5):1-16(IF: 1.895)

 • Qiuyun Zhang, Bin Guo, Sicong Liu, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu."CrowdDesigner: Information-rich and Personalized Product Description Generation", Frontiers of Computer Science, 2021(IF: 2.061)

 • Hao Wang, Bin Guo, Wei Wu, Sicong Liu, Zhiwen Yu."Towards information-rich, logical dialogue systems with knowledge-enhanced neural models", NeuroComputing, vol. 465, no. 20, 2021, pp. 248-264(IF: 4.438)

 • Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, Lina Yao, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu."AskMe: Joint Individual-level and Community-level Behavior Interaction for Question Recommendation", World Wide Web Journal, 2021(IF: 1.770)

 • Yunji Liang, Xin Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xiaolong Zheng, Sagar Samtani."Energy-Efficient Collaborative Sensing: Learning the Latent Correlations of Heterogeneous Sensors",ACM Transactions on Sensor Networks, 2021, 17(3): 1-28(IF: 3.61)

 • Jungang Yang, Liyao Xiang, Jiahao Yu, Xinbing Wang, Bin Guo, Zhetao Li, Baochun Li."Matrix Gaussian Mechanisms for Differentially-Private Learning", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021(IF: 4.474)

 • Liang Wang, Dingqi Yang, Zhiwen Yu, Qi Han, En Wang, Kuang Zhou, Bin Guo."Acceptance-Aware Mobile Crowdsourcing Worker Recruitment in Social Networks", IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021(IF: 4.474)

 • Zhiyong Yu, Huijuan Chang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Rongye Shi."Location Selection for Air Quality Monitoring with Consideration of Limited Budget and Estimation Error",IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021(IF: 4.474)

 • Pei Wang, Bin Guo, Zhu Wang, Zhiwen Yu."ShopSense: Customer Localization in Multi-person Scenario with Passive RFID Tags", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 21, no. 5,2022, pp. 1812-1828(IF: 4.474)

 • Qianru Wang, Bin Guo, Yi Ouyang, Lu Cheng, Liang Wang, Zhiwen Yu, Huan Liu."Learning Shared Mobility-aware Knowledge for Multiple Urban Travel Demands", IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 9, 2022, pp. 7025-7035(IF:9.515)

 • Houchun Yin, Zhiwen Yu, Liang Wang, Jiangtao Wang, Lei Han, Bin Guo. "ISIATasker: Task Allocation for Instant-Sensing-Instant-Actuation Mobile Crowd Sensing", IEEE Internet of Things, vol. 9, no. 5, 2022(IF:9.515)

 • Lei Han, Zhiyong Yu, Liang Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo."Keeping Cell Selection Model Up-to-Date to Adapt Time-Dependent Environment in Sparse Mobile Crowdsensing", IEEE Internet of Things, 2021(IF:9.515)

 • Yixuan Zhang, Jiaqi Liu, Bin Guo, Zhu Wang, Yunji Liang, Zhiwen Yu."App Popularity Prediction by Incorporating Time-Varying Hierarchical Interactions", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 21, no. 5, 2022, pp. 1566-1579(IF: 4.474)

 • Yixuan Zhang, Bin Guo,Jiaqi Liu, Yi Ouyang, Zhiwen Yu."Which App Is Going to Die? A Framework for App Survival Prediction with Multi-Task Learning", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 21, no. 2, 2022, pp. 728-739(IF: 4.474)

 • Yimeng Liu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Qi Han, Jiangbin Su, and Jiahao Liao."CrowdOS: A Ubiquitous Operating System for Crowdsourcing and Mobile Crowd Sensing", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 21, no. 3, 2022, pp. 878-894(IF: 4.474)

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Xing Tang, Xiuqiang He, Jian Xiong, and Zhiwen Yu."Mobile App Cross-Domain Recommendation with Multi-Graph Neural Network",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2021, 15(4):1-21(IF: 1.895)

 • Yan Liu, Bin Guo, Daqing Zhang, Djamal Zeghlache, Jingmin Chen, Ke Hu, Sizhe Zhang, Dan Zhou, and Zhiwen Yu."Knowledge Transfer with Weighted Adversarial Network for Cold-Start Store Site Recommendation",ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2021, 15(3):1-27(IF: 1.895)

 • Zhu Wang, Zhiwen Yu, Xinye Lou, Bin Guo, Liming Luke Chen."Gesture-Radar: a Dual Doppler Radar Based System for Robust Recognition and Quantitative Profiling of Human Gestures", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 51, no. 1, 2020, pp. 32-43(IF: 3.374)

 • En Xu, Zhiwen Yu, Bin Guo, and Helei Cui."Core Interest Network for Click-Through Rate Prediction", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2021, 15(2): 1-16(IF: 1.895)

 • Hao Wang, Bin Guo, Wei Wu, Zhiwen Yu."Towards information-rich, logical text generation with knowledge-enhanced neural models", arxiv.org/abs/2003.00814, 2020

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Chundi Zheng, Aiguo Wang."The Framework of Increasing Drivers' Income on the Online Taxi Platforms", IEEE Transactions on Network Science and Engineering, vol. 7, no. 4, 2020, pp. 2182-2191

 • Yunji Liang, Sagar Samtani, Bin Guo, Zhiwen Yu."Behavioral Biometrics for Continuous Authentication in the Internet of Things Era: An Artificial Intelligence Perspective", IEEE Internet of Things, vol. 7, no. 9, 2020, pp. 9128-9143 (IF: 9.515)

 • Chao Chen, Chaoxiong Chen, Chaocan Xiang, Songtao Guo, Zhu Wang, Bin Guo."ToiletBuilder: A PU Learning based Model for Selecting New Public Toilet Locations", IEEE Internet of Things, vol. 8, no. 9, 2021, pp. 7531-7545 (IF: 9.515)

 • Chao Chen, Sen Yang, Yasha Wang, Bin Guo, Daqing Zhang."CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries", IEEE Transactions on Big Data, 2020

 • Bin Guo, Hao Wang, Yasan Ding, Shaoyang Hao, Yueqi Sun, Zhiwen Yu."Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2021, 12(2):1-50 (IF: 2.861)

 • Yan Liu, Bin Guo, Nuo Li, Jing Zhang, Jingmin Chen, Daqing Zhang, Yinxiao Liu, Zhiwen Yu, Sizhe Zhang, Lina Yao."DeepStore: An Interaction-aware Wide&Deep Model for Store Site Recommendation with Attentional Spatial Embeddings", IEEE Internet of Things, vol. 6, no. 4, 2019, pp. 7319-7333[PDF] (IF: 9.515)

 • Bin Guo, Huihui Chen, Yan Liu, Chao Chen, Qi Han, Zhiwen Yu."From Crowdsourcing to Crowdmining:Using Implicit Human Intelligence for Better Understanding of Crowdsourced Data", World Wide Web Journal, vol. 23, no. 2, 2020, pp. 1101-1125 [PDF] (IF: 1.770)

 • Linbo Luo, Kexin Liu, Bin Guo, Jianfeng Ma."User Interaction-oriented community detection based on cascading analysis", Information Sciences, vol. 510, no. 2, 2020, pp. 70-88(IF: 5.524)

 • Zhu Wang, Zhiwen Yu, Bobo Zhao, Bin Guo, Chao Chen, Zhiyong Yu."EmotionSense: An Adaptive Emotion Recognition System Based on Wearable Smart Devices", ACM Transactions on Computing for Healthcare, 2020, 1(4): 1-17.

 • Yan Pan, Shining Li, Bingqi Li, Yu Zhang, Zhe Yang, Bin Guo, Ting Zhu."CDD: Coordinating Data Dissemination in heterogeneous IoT Networks", IEEE Communicasions Magazine, 2020, 58(6): 84-89 (IF: 10.435)

 • He Du, Zhiwen Yu, Bin Guo, Qi Han, Chao Chen."GroupShop: monitoring group shopping behavior in real world using mobile devices", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, pp. 1-12 (IF: 1.423)

 • Liang Wang, Rujun Guan, Zhiwen Yu, En Wang, Bin Guo, Qi Han."Failure-Aware Mobile Crowd Sensing: A Social Relationship-based Transfer Approach", IEEE Access, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 186615-186625(IF: 4.098)

 • Chao Chen, Yan Ding, Zhu Wang, Junfeng Zhao, Bin Guo, Daqing Zhang."VTracer: When Online Vehicle Trajectory Compression Meets Mobile Edge Computing", IEEE Systems Journal, 2019 (IF: 4.463)

 • Bin Guo, Yasan Ding, Yueheng Sun, Shuai Ma, Ke Li."The Mass, Fake News, and Cognition Security", Frontiers of Computer Science, 2021, 15(3):1-13 [PDF]

 • Zhu Wang, Zhiwen Yu, Renjie Fan, Bin Guo."Correcting Biases in Online Social Media Data Based on Target Distributions in the Physical World", IEEE Access, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 15256 - 15264(IF: 4.098)

 • Jing Du, Bin Guo, Yan Liu, Liang Wang, Qi Han, Chao Chen, Zhiwen Yu."CrowDNet: Enabling a Crowdsourced Object Delivery Network based on Modern Portfolio Theory", IEEE Internet of Things, vol. 6, no. 5, 2019,pp. 9030-9041 (IF: 9.515)

 • Bin Guo, Ziqi Wang, Pei Wang, Tong Xin, Daqing Zhang, Zhiwen Yu. "DeepStore: Understanding of Customer Behaviors in Unmanned Stores", IEEE IT Professional, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 55-63 (IF: 2.424)

 • Zhiyong Yu, Wenzhong Guo, Daqing Zhang, Leye Wang, Bin Guo."Cyber-Physical-Social-mediated Communication", IEEE IT Professional, 2019(IF: 2.424)

 • Bin Guo, Yan Liu, Yi Ouyang, Vincent W. Zheng, Daqing Zhang, Zhiwen Yu."Harnessing the Power of the General Public for Crowdsourced Business Intelligence: A Survey", IEEE Access, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 26606-26630[PDF] (IF: 4.098)

 • Qingyang Li, Zhiwen Yu, Bin Guo, Huang Xu, Xinjinag Lu."Housing Demand Estimation based on Express Delivery Data", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2019 (IF: 1.895)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Dingqi Yang, Tao Ku, Bin Guo, Huadong Ma."Collaborative Mobile Crowdsensing in Opportunistic D2D Networks: A Graph-based Approach", ACM Transactions on Sensor Networks, 2019 (IF: 3.61)

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Liming Chen."A location-constrained crowdsensing task allocation method for improving user satisfaction", International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 15, no. 10, 2019, pp. 1-13 (IF: 3.61)

 • Jiangtao Wang, Feng Wang, Yasha Wang, Leye Wang, Zhaopeng Qiu, Daqing Zhang, Bin Guo, Qin Lv."HyTasker: Hybrid Task Allocation in Mobile Crowd Sensing", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 19, no. 3, 2019, pp. 598-611 (IF: 4.474)

 • Yan Liu, Bin Guo, Chao Chen, He Du, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Huadong Ma."FooDNet: Toward an Optimized Food Delivery Network based on Spatial Crowdsourcing", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 18, no.6, 2019, pp.1288-1301(IF: 4.474)

 • Yang Li, Yunlong Zhao, Bin Guo, Zhenhua Zhang, Qian Geng, Ran Wang."An Extendable Layered Architecture for Collective Computing to Support Concurrent Multi-sourced Heterogeneous Tasks", Mobile Networks and Applications, 2019, pp.1-15 (IF: 2.390)

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Xinjiang Lu, Qi Han, Tong Guo, Zhiwen Yu."CompetitiveBike: Competitive Analysis and Popularity Prediction of Bike-Sharing Apps Using Multi-Source Data", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 18, no. 8, 2019, pp. 1760-1773 (IF: 4.474)

 • Bin Guo, Yi Ouyang, Yang Guo, Longbing Cao, Zhiwen Yu."Enhancing Mobile App User Understanding and Marketing with Heterogeneous Crowdsourced Data: A Review", IEEE Access,vol. 7, no. 1, 2019, pp. 68557-68571 (IF: 4.098)

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Qi Han."CrowdTracking: Real-Time Vehicle Tracking Through Mobile Crowdsensing", IEEE Internet of Things, vol. 6, no. 5, 2019, pp. 7570-7583(IF: 9.515)

 • Zhiwen Yu, En Xu, He Du, Bin Guo, Lina Yao."Inferring User Profile Attributes from Multi-dimensional Mobile Phone Sensory Data", IEEE Internet of Things, vol. 6, no. 3, 2019, pp. 5152-5262(IF: 9.515)

 • Wenzhong Guo, Weiping Zhu, Zhiyong Yu, Bin Guo, Jiangtao Wang."A Survey of Task Allocation: Contrastive Perspectives from Wireless Sensor Networks and Mobile Crowdsensing", IEEE Access, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 78406-78420 (IF: 3.557)

 • Bin Guo, Yan Liu, Leye Wang, Victor On-Kwok Li, Jacqueline C.K. Lam, Zhiwen Yu."Task Allocation in Spatial Crowdsourcing: Current State and Future Directions", IEEE Internet of Things, vol. 5, no. 3, 2018, pp. 1749-1764 (IF:9.515) [PDF]

 • Leye Wang, Bin Guo, Qiang Yang."Smart City Development with Transfer Learning", IEEE Computer, 2018, vol. 51, no. 12, pp. 32-41 (IF: 3.564)

 • Yafang Yang, Bin Guo, Zhu Wang, Mingyang Li, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."BehaveSense: Continuous Authentication for SecuritySensitive Mobile Apps using Behavioral Biometrics", Ad Hoc Networks, vol. 84, no. 3, 2019 (IF: 3.15)

 • Imane Lamiche, Bin Guo, Yao Jing, Zhiwen Yu, Abdenour Hadid."A Continuous Smartphone Authentication Method based on Gait Patterns and Keystroke Dynamics", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, vol. 10, no. 11, 2019, pp. 4417-4430 (IF: 1.423)

 • Zhiwen Yu, He Du, Dong Xiao, Zhu Wang, Qi Han, Bin Guo."Recognition of Human Computer Operations Based on Keystroke Sensing by Smartphone Microphone ", IEEE Internet of Things, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 1156-1168 (IF: 9.515)

 • Tong Xin, Bin Guo, Zhu Wang, Pei Wang, Zhiwen Yu."FreeSense: Human-Behavior Understanding using Wi-Fi Signals", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, vol. 9, no. 5, 2018, pp. 1611-1622 (IF: 1.423)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Bin Guo, Chi Liu."Heterogeneous Multi-Task Assignment in Mobile Crowdsensing Using Spatiotemporal Correlation", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 18, no. 1, 2019, pp. 84-97 (IF: 4.474)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Fei Yi, Fei Xiong."Mobile crowd sensing task optimal allocation: A mobility pattern matching perspective",Frontiers of Computer Science, vol. 12, no. 2, 2018, pp. 231-244 (IF: 1.129)

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Chuanren Liu, Yanchi Xiong, Bin Guo."Inferring Lifetime Status of Point-of-Interest: A Multitask Multiclass Approach", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018 (IF: 2.775)

 • Suiming Guo, Chao Chen, Yaxiao Liu, Ke Xu, Bin Guo, Dah Ming Chiu."How to pay less: a location-specific approach to predict dynamic prices in ride-on-demand services", IET Intelligent Transportation Systems, 2018 (IF: 1.194)

 • Bin Guo, Qi Han, Huihui Chen, Longfei Shangguan, Zimu Zhou, Zhiwen Yu."The Emergence of Visual Crowdsensing: Challenges and Opportunities", IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 19, no. 4, 2017, pp. 2526-2543 (IF: 35.6) [PDF]

 • Bin Guo, Huihui Chen, Qi Han, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Yu Wang."Worker-Contributed Data Utility Measurement for Visual Crowdsensing Systems", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 16, no. 8, 2017, pp. 2379-2391 (IF: 4.474)(ESI High Citation Paper)

 • Bin Guo,Yingying (Jennifer) Chen, Nic Lane, Yunxin Liu, Zhiwen Yu."Behavior Recognition based on WiFi CSI: Part 2", IEEE Communicasions Magazine, vol. 56, no. 5, 2018 (IF: 10.435)

 • Zhiwen Yu, Fei Yi, Qin Lv, Bin Guo."Identifying On-site Users for Social Events: Mobility, Content, and Social Relationship", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 17, no. 9, 2018, pp. 2055-2068 (IF: 4.474)

 • Zhiwen Yu, Chao Ma, Zhu Wang, Bin Guo, Liming Chen."Fine-grained Emotion Role Detection Based on Retweet Information", ACM Transactions on Internet Technology,vol. 19, no. 1, 2019, pp. 1-23 (IF: 1.489)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Qi Han, Bin Guo, Haoyi Xiong."Multi-objective Optimization based Allocation of Heterogeneous Spatial Crowdsourcing Tasks", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 17, no. 7, 2018, pp. 1637-1650 (IF: 4.474)

 • Zhu Wang, Bin Guo, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."Wi-Fi CSI based Behavior Recognition: from Signals, Actions to Activities", IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 5, 2018, pp. 109-115 (IF: 10.435)

 • Qianru Wang, Bin Guo, Leye Wang, Tong Xin, He Du, Huihui Chen, Zhiwen Yu."CrowdWatch: Dynamic Sidewalk Obstacle Detection Using Mobile Crowd Sensing", IEEE Internet of Things, vol. 4, no. 6, 2017, pp.2159-2171 (IF: 9.515)

 • Yao Jing, Bin Guo, Zhu Wang, Victor O.K. Li; Jacqueline C.K. Lam, Zhiwen Yu."CrowdTracker: Optimized Urban Moving Object Tracking Using Mobile Crowd Sensing", IEEE Internet of Things, vol. 5, no. 5, 2018, pp. 3452-3463 (IF: 9.515)

 • Bin Guo, Yan Liu, Wenle Wu, Zhiwen Yu, Qi Han."ActiveCrowd: A Framework for Optimized Multi-Task Allocation in Mobile Crowdsensing Systems", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 47, no. 3, 2017, pp. 392-403 (IF: 3.374)(ESI High Citation Paper)

 • Bin Guo,Yingying (Jennifer) Chen, Nic Lane, Yunxin Liu, Zhiwen Yu."Behavior Recognition based on WiFi CSI", IEEE Communicasions Magazine, vol. 55, no. 10, 2017 (IF: 10.435) [PDF]

 • He Du, Zhiwen Yu,Fei Yi, Zhu Wang, Qi Han, Bin Guo."Recognition of Group Mobility Level and Group Structure with Mobile Devices", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 17, no. 4, 2018, pp. 884-897 (IF: 4.474)

 • Zhiyong Yu, Daqing Zhang, Zhu Wang, Bin Guo, Ioanna Roussaki, Kevin Doolin, and Ethel Claffey."Toward Context-Aware Mobile Social Networks", IEEE Communicasions Magazine, vol. 55, no. 10, 2017, pp. 168-175 (IF: 10.435)

 • Bin Guo, Huihui Chen, Wenqian Nan, Zhiwen Yu, Xing Xie, Daqing Zhang, Xingshe Zhou."TaskMe: Toward a Dynamic and Quality-Enhanced Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing", International Journal of Human Computer Studies, vol. 102, no. 6, 2017, pp. 14-26 (IF: 2.863) (ESI High Citation Paper)

 • Bin Guo, Xing Xie, Raghu K. Ganti, Daqing Zhang, Zhu Wang."Special issue on mobile crowdsourcing", World Wide Web Journal, 2018, pp. 1-2 (IF: 1.623)

 • Tong Guo, Bin Guo, Yi Ouyang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."CrowdTravel: Scenic Spot Profiling By Using Heterogeneous Crowdsourced Data", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, vol. 9, no. 6, Springer, 2017, pp. 2051-2060 (IF: 1.588)

 • Bin Guo, Huihui Chen, Zhiwen Yu, Xing Xie, Shenlong Huangfu, Daqing Zhang."FlierMeet: A Mobile Crowdsensing System for Cross-Space Public Information Reposting, Tagging, and Sharing", IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 14, no. 10, 2015, pp. 2020-2033 (IF: 4.474).

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Liming Chen, Xingshe Zhou, Xiaojuan Ma."MobiGroup: Enabling Lifecycle Support to Social Activity Organization and Suggestion with Mobile Crowd Sensing", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 46, no. 3, 2016, 390-402 (IF: 3.374)

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Liming Chen, Xiaojuan Ma."A Generic Framework for Constraint-Driven Data Selection in Mobile Crowd Photographing", IEEE Internet of Things, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 284-296 (IF: 9.515)

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Ku Tao, Fei Yi."Moving Destination Prediction Using Sparse Dataset: A Mobility Gradient Descent Approach", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data , vol. 11, no. 3, 2017(IF: 1.895)

 • Chao Chen, Xia Chen, Leye Wang, Xiaojuan Ma, Zhu Wang, Kai Liu, Bin Guo and Zhen Zhou."MA-SSR: A Memetic Algorithm for Skyline Scenic Routes Planning Leveraging Heterogeneous User-generated Digital Footprints", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 7, 2017, pp. 5723-5736 (IF: 4.066)

 • Chao Chen, Daqing Zhang, Xiaojuan Ma, Bin Guo, Leye Wang, Yasha Wang, and Edwin Sha. "CrowdDeliver: Planning City-wide Package Delivery Paths Leveraging the Crowd of Taxis", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 18, no. 6, 2017, pp. 1478-1496 (IF: 3.724)

 • Zhenghao Shi, Meimei Zhu, Bin Guo, Minghua Zhao, Changqing Zhang. "Nighttime low illumination image enhancement with single image using bright/dark channel prior", EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2017 (IF: 1.742)

 • Zhiwen Yu, Miao Tian, Zhu Wang, Bin Guo, Tao Mei."Shop Type Recommendation Leveraging the Data from Social Media and Location-based Services", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 11, no. 1, 2016, pp. 1-21 (IF: 1.895)

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Jiafan Zhang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."SentiStory: Multi-grained Sentiment Analysis and Event Summarization with Crowdsourced Social Media Data", ACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), vol. 21, no. 1, 2017, pp. 97-111 (IF: 2.395)

 • Bin Guo, Huihui Chen, Zhiwen Yu, Xing Xie, Daqing Zhang."PicPick: A Generic Data Selection Framework for Mobile Crowd Photography", SI on Data Intelligence on the Internet of ThingsACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), vol. 20, no. 3, 2016, pp. 325-335 (IF: 2.395)

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."Mobile Crowd Photographing: Another Way to Watch Our World",SCIENCE CHINA Information Sciences, vol. 59, no. 8, 2016, pp. 1-6 (IF: 1.628)

 • Zhu Wang, Chao Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."Internet Plus in China", IEEE IT Professional, vol. 18, no. 3, 2016, pp. 5-8 (IF: 1.661).

 • Chao Chen, Zhu Wang, Bin Guo."The Road to the Chinese Smart City: Progress, Challenges, and Future Directions", IEEE IT Professional, vol. 18, no. 1, 2016, pp. 14-17 (IF: 1.661).

 • Bin Guo, Zhu Wang, Zhiwen Yu, Yu Wang, Neil Yen, Runhe Huang, Xingshe Zhou."Mobile Crowd Sensing and Computing: The Review of an Emerging Human-Powered Sensing Paradigm", ACM Computing Surveys, vol. 48, no. 1, 2015, pp. 1-31 (IF: 6.748) [PDF](ESI Hot and High Citation Paper).

 • Bin Guo, Chao Chen, Daqing Zhang, Zhiwen Yu, Alvin Chin."Mobile Crowd Sensing and Computing: When Participatory Sensing Meets Participatory Social Media", IEEE Communications Magazine, vol. 54, no. 2, 2016, pp. 131-137 (IF: 10.435) [PDF].

 • Zhu Wang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou, Bin Guo."Towards Context-Aware Mobile Web Browsing", Wireless Personal Communications, 2016 (IF: 0.701).

 • Bin Guo, Alvin Chin, Zhiwen Yu, Runhe Huang, Daqing Zhang."An Introduction to the Special Issue on Participatory Sensing and Crowd Intelligence", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 6, no. 3, 2015, pp. 1-3 (IF: 9.39).

 • Zhiwen Yu, Zhu Wang, Huilei He, Xinjiang Lu, Bin Guo."Discovering Information Propagation Patterns in Microblogging Services", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 10, no. 1, 2015, pp. 1-22 (IF: 1.895).

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."A Data-Centric Framework for Cyber-Physical-Social Systems", IEEE IT Professional, From the Editors, vol. 17, no. 6, 2015, pp. 4-7 (IF: 1.661) [PDF].

 • Bin Guo, Shusen Yang, Janne Lindqvist, Xing Xie, Raghu K. Ganti."Special Issue on Mobile Crowd Sensing for IoT", IEEE Internet of Things , vol. 2, no. 5, 2015 [PDF] (IF:9.515).

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu."CooperSense: A Cooperative and Selective Picture Forwarding Framework based on Tree Fusion", International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016 (IF:1.239).

 • Zhiwen Yu, Zhitao Wang, Liming Chen, Bin Guo."Featuring, Detecting, and Visualizing Human Sentiment in Chinese Micro-blogs", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 10, no. 4, 2015 (IF: 1.895).

 • Zhiwen Yu, Hui Wang, Bin Guo, Tao Gu, and Tao Mei. "Supporting Serendipitous Social Interaction using Human Mobility Prediction", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 45, no. 6, 2015, pp. 811-818 (IF: 3.374).

 • Bin Guo, Chao Chen, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou."Building Human-Machine Intelligence in Mobile Crowd Sensing", IEEE IT Professional, vol. 17, no. 3, 2015, pp. 46-52 (IF: 1.661).

 • Zhiwen Yu, Huang Xu, Zhe Yang, Bin Guo."Personalized Travel Package with Multi-Point-of-Interest Recommendation Based on Crowdsourced User Footprints", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 46, no. 1, 2016, pp. 1-23 (IF: 3.374, ESI High Citation Paper).

 • Damianos Gavalas,Vlasios Kasapakis, Bin Guo."An Introduction to the Special Issue on Mobile and Pervasive Games", ACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), 2015(IF: 2.395).

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Huilei He, Jilei Tian, Xingshe Zhou."Toward a Group-Aware Smartphone Sensing System", IEEE Pervasive Computing, vol. 13, no. 4, 2014, pp. 80-88 (IF: 3.813) [PDF].

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou."Cross-Community Sensing and Mining (CSM)", IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 8, 2014, pp. 144-152 (IF: 10.435) [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Dingqi Yang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."Enhancing Memory Recall via an Intelligent Social Contact Management System", IEEE Transactions on Human-Machine Systems, Vol. 44., No. 1, 2014, pp. 78-91 (IF: 3.374).

 • Chao Chen, Daqing Zhang, Bin Guo, Xiaojuan Ma, Gang Pan, and Zhaohui Wu."TripPlanner: Personalized Trip Planning Leveraging Heterogeneous Crowdsourced Digital Footprints", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, pp. 1259-1273 (IF: 3.724).

 • Bin Guo, Francesco Calabrese, Emiliano Miluzzo, Micro Musolesi."Mobile Crowd Sensing: Part 1", IEEE Communications Magazine, Editorial Note, vol. 52, no. 8, 2014, pp. 20-21 (IF: 10.435)[PDF].

 • Daqing Zhang, Leye Wang, Haoyi Xiong, Bin Guo."4W1H in Mobile Crowd Sensing", IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 8, 2014, pp. 42-48 (IF: 10.435) .

 • Bin Guo, Yunji Liang, Zhiwen Yu, Minshu Li, Xingshe Zhou."From Mobile Phone Sensing to Human Geo-Social Behavior Understanding", Computational Intelligence, vol. 32, no. 2, 2016, pp. 240-258 (IF: 1.0) [PDF].

 • Zhiwen Yu, Yunji Liang, Bin Guo, Xingshe Zhou, Hongbo Ni."Facilitating medication adherence in elderly care using ubiquitous sensors and mobile social networks", Computer Communications, 2015 (IF: 1.352) [PDF].

 • Bin Guo, Francesco Calabrese, Emiliano Miluzzo, Micro Musolesi."Mobile Crowd Sensing: Part 2 ", IEEE Communications Magazine, Editorial Note, vol. 52, no. 10, 2014, pp. 76-77 (IF: 10.435).

 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, Daniel Dajun Zeng, Bin Guo, Xiaolong Zheng, Zhiwen Yu."An Integrated Approach of Sensing Tobacco-oriented Activities in Online Participatory Media ", IEEE Systems, vol. 10, no. 3, 2016, pp. 1193-1202 (IF: 3.882).

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhu Wang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."Opportunistic IoT: Exploring the Harmonious Interaction between Human and the Internet of Things ", Journal of Network and Computer Applications (JNCA), Vol. 36, No. 6, Elsevier, 2013, pp. 1531-1539 (IF: 3.5) [PDF] (ESI Hot and High Citation Paper).

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Francisco Camara Pereira."An Introduction to the Special Issue on Cross-Community Mining", ACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), Vol. 18, No. 2, 2014, pp. 351-353 (IF: 2.395) [PDF].

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xingshe Zhou."Predicting the Content Dissemination Trends by Repost Behavior Modeling in Mobile Social Networks", Journal of Network and Computer Applications (JNCA), Vol. 42, No. 6, 2014 (IF: 3.5).

 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, Zhiwen Yu, Bin Guo."Energy-Efficient Motion Related Activity Recognition on Mobile Devices for Pervasive Healthcare", Mobile Network and Applications (MONET), Vol. 19, No. 3, 2014 (IF:1.109).

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhiwen Yu, Yunji Liang, Zhu Wang, Xingshe Zhou. "From the Internet of Things to Embedded Intelligence", World Wide Web Journal (WWWJ), Vol. 16, No. 4, Springer, 2013, pp. 399-420 (IF: 1.623) [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Lin Sun, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou."iCROSS: Towards a Scalable Infrastructure for Cross-Domain Context Management", ACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), Vol. 17, No. 3, 2013, pp. 591-602 (IF: 2.395) [PDF].

 • Huilei He, Bin Guo, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou. "Facilitating Social Activity Organization by Mining Human Interaction History", Journal of Information and Computational Science (JICS), Vol. 11, No. 2, 2014.
 • Daqing Zhang, Bin Guo, Zhiwen Yu. "The Emergence of Social and Community Intelligence". IEEE Computer, Vol. 44, No. 7, 2011, pp. 21-28 (IF: 3.564) [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhiwen Yu, Francesco Calabrese."Extracting Social and Community Intelligence from Digital Footprints". Theme Issue Note, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, Vol. 5, No. 1, 2014, pp. 1-2 [PDF] (IF: 1.588).

 • Daqing Zhang, Zhu Wang,Bin Guo, Zhiwen Yu."Social and Community Intelligence - Technologies and Trends", IEEE Software,Vol. 29, No. 4, 2012, pp. 88-92 (IF: 1.23).
 • Bin Guo, Ryota Fujimura, Daqing Zhang, Michita Imai. "Design-in-Play: Improving the Variability of Indoor Pervasive Games". Multimedia Tools and Applications, Springer, Vol. 59, No. 1, 2012, pp. 259-277[PDF] (IF: 1.058).

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Michita Imai. "Toward a Cooperative Programming Framework for Context-Aware Applications". ACM/Springer Journal of Personal and Ubiquitous Computing (PUC), Vol. 15, No. 3, 2011, pp. 221-233 (IF: 2.395) [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Michita Imai. "Enabling User-Oriented Management for Ubiquitous Computing: The Meta-Design Approach". Computer Networks, Vol.54, No.16, Elsevier, 2010, pp. 2840-2855 (IF: 1.282) [PDF].

 • Ryota Fujimura, Bin Guo, Ren Omura and Michita Imai. "Movable projection avatar system "Remy" for helping remote collaboration handling real objects". Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, Vol. 21 No.5, 2009.

 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, Zhiwen Yu, Haipeng Wang, Bin Guo. "A Context-Aware Multimedia Service Scheduling Framework in Smart Homes". EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012 (IF: 0.54)
 • Bin Guo, Satoru Satake, Michita Imai. "Home-Explorer: Ontology-based Physical Artifact Search and Hidden Object Detection System".Mobile Information Systems, Vol. 4 No.2, 2008, pp. 81-103, (IF:1.325) [PDF].

 • Bin Guo, Satoru Satake, Michita Imai. "Lowering the barriers to participation in the development of human-artifact interaction systems". International Journal of Semantic Computing (IJSC), Special Issue on Ambient Semantic Computing, Vol.2 No 4, 2008 [PDF].

 • 郝肇铁,郭斌,赵凯星,吴磊,丁亚三,李哲涛,刘思聪,於志文. 从规则驱动到群智涌现:多机器人空地协同研究综述,自动化学报, 2024.

 • 郭斌,刘思聪,刘琰,李志刚,於志文,周兴社. 智能物联网:概念、体系架构与关键技术.计算机学报, vol.46, no. 11, 2023 , pp. 1-20.

 • 吴磊,郭斌,徐若楠,刘思聪,党朝辉. 泛在计算视角下的群智模块化机器人 ,中国科学:信息科学, vol. 53, no. 11, 2023, pp. 1-45.

 • 郭斌,刘思聪,王柱,张羽,王羽展,方程,於志文,周兴社. 面向泛在操作系统的人机交互模型与方法,计算机研究与发展, 2023.

 • 郭斌,於志文. 人机物融合群智计算,中国计算机学会通讯,Vol. 17 No. 2, 2021, pp. 36-41[PDF].

 • 郭斌,刘佳琪,刘思聪,王晨. 群智涌现机理驱动的制造业智慧空间构建,中国计算机学会通讯,Vol. 17 No. 8, 2021, pp. 36-41[PDF].

 • 郭斌,王柱,於志文,李志刚,李士宁,周兴社. 智能时代的物联网工程专业课程体系改革探索,中国高校计算机教育大会,2022.

 • 刘佳琪,郭斌, 王晨,张莉,於志文. 群智融合的制造业智慧空间建模方法,计算机集成制造系统, 2022.

 • 郭斌,张秋韵,方禹杨,丁亚三,张盈,於志文. 计算美学:计算科学驱动的视觉美学度量与生成,包装工程,Vol. 42, No.22, 2021, pp. 62-77 (Invited Paper).

 • 郭斌,刘佳琪,於志文,梁韵基,王柱,王亮. 智能感知与普适计算虚拟仿真实验平台设计与应用,实验技术与管理,2021.

 • 郭斌,仵允港,王虹力,王豪,刘思聪,刘佳琪,於志文,周兴社. 深度学习模型终端环境自适应方法研究,中国科学:信息科学,Vol. 50, No. 11, 2020, pp. 1630-1644.

 • 郭斌. 论智能物联与未来制造——拥抱人机物融合群智计算时代,人民论坛-学习前沿,2020.7, pp.32-42 [PDF].

 • 张艺璇,郭斌,刘佳琪,欧阳逸,於志文. 基于多级注意力机制网络的 app 流行度预测,计算机研究与发展,Vol. 57, No. 5, 2020, pp. 984-995.

 • 郭斌,於志文. 群智融合计算,中国计算机学会通讯,Vol. 14 No. 11, 2018, pp. 41-45.

 • 郭斌,张大庆 ,於志文,周兴社. 数字脚印与“社群智能”,中国计算机学会通讯,Vol. 7 No. 3, 2011, pp. 53-60 [PDF].

 • 郭斌,於志文,张大庆, 周兴社. 机会物联--兼谈物联网的社会性,中国计算机学会通讯,Vol. 7 No. 12, 2011, pp. 52-56 [PDF].

 • 於志文, 周兴社, 郭斌 . 移动社交网络中的感知计算模型、平台与实践,中国计算机学会通讯,Vol. 8 No. 5, 2012, pp. 15-21 [PDF].

 • 刘琰,郭斌,吴文乐,於志文,张大庆. 移动群智感知多任务参与者优选方法研究.计算机学报, 2016.

 • 郭彤,郭斌,张佳凡,於志文,周兴社 . 多源社交数据融合的多角度旅游信息感知. 浙江大学学报, 2016.

 • 景瑶,郭斌,王柱,於志文,周兴社 . 基于群体智能挖掘的个性化商品评论呈现方法. 浙江大学学报, 2016.

 • 欧阳逸,郭斌,何萌,於志文,周兴社 . 基于微博的事件感知与脉络呈现系统. 浙江大学学报, 2016.

 • 郭斌,於志文,张大庆,王柱 . 机会物联及其安全性探讨.信息网络安全,No. 5, 2012, pp. 68-69 [PDF].

 • 郭斌,陈荟慧等 . 记忆计算:概念、特性及研究进展.计算机科学.2016 [PDF].

 • 皇甫深龙郭斌,於志文,李东生. 机会社交网络下基于中介市场模型的激励机制研究. 软件学报,2014.
 • 杜蓉,於志文,刘振鲁,郭斌. 基于豆瓣同城活动的线上线下社交影响研究. 计算机学报,Vol. 37, No. 1, 2014, pp. 238-245.

 • 南文倩,郭斌, 陈荟慧,於志文,吴文乐, 周兴社. 基于跨空间多元交互的群智感知动态激励模型,计算机学报,2015.

 • 吴文乐, 郭斌, 於志文. 基于群智感知的城市噪声检测与时空规律分析, 计算机辅助设计与图形学学报, Vol.26, No. 4, 2014, pp. 638-643.

 • 张佳凡, 郭斌, 路新江, 於志文, 周兴社. 基于移动群智数据的城市热点事件感知方法, 计算机科学, 2015.

 • 罗惠, 郭斌, 於志文, 王柱, 封云.基于网络拓扑和地理特征融合的朋友关系预测模型.计算机科学,2014,41(6):43-47.

 • 张星, 於志文, 梁韵基, 郭斌.基于交互相似度的细粒度社群发掘方法.计算机科学,2014,41(4):215-218,229.

 • 杨曜,郭斌,於志文. 一种基于背景声音识别的社会情境感知方法. 软件学报,Vol. 24, No. 82, 2013, pp. 24-31.

 • 陈荟慧,郭斌,於志文. 移动群智感知应用.中兴通讯技术,Vol.20, No.1, 2014 [PDF]. • International Conferences

 • Jing Du, Zesheng Ye, Bin Guo, Zhiwen Yu, Lina Yao. "Identifiability of Cross-Domain Recommendation via Causal Subspace Disentanglement", The 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'24), Washington D.C., USA, 2024.

 • Yanze Xie, Mengzhen Gao, Xiaoning Liu, Shuo Huang, Helei Cui, Zhiwen Yu and Bin Guo. "EarPass: Unlock When Wearing Your Earphones", 44th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS'24), Jersey City, USA, 2024.

 • Ruonan Xu, Bin Guo, Yasan Ding, Zhiwen Yu. "Robust Control of Quadruped Robots using Reinforcement Learning and Depth Completion network", ACM MobiSys Workshop on Adaptive AIoT Systems (AdaAIoTSys@MobiSys), Tokyo, Japan, 2024.

 • Sicong Liu, Wentao Zhou, Zimu Zhou, Bin Guo, Minfan Wang, Cheng Fang, Zheng Lin, Zhiwen Yu. "Deep Learning Inference on Heterogeneous Mobile Processors: Potentials and Pitfalls", ACM MobiSys Workshop on Adaptive AIoT Systems (AdaAIoTSys@MobiSys), Tokyo, Japan, 2024.

 • Xiaochen Li, Sicong Liu, Zimu Zhou, Bin Guo, Yuan Xu, Zhiwen Yu. "EchoPFL: Asynchronous Personalized Federated Learning on Mobile Devices with On-Demand Staleness Control", The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'24), Full Paper, 2024.

 • Zhaotie Hao, Bin Guo, Zhuo Sun, Lei Wu, Kaixing Zhao, Zhiwen Yu. "Needs-guided Robotic Decision-Making based on Independent Reinforcement Learning", The 2024 Cognitive Science Society Annual Conference (CogSci'24), Full Paper, 2024.

 • Nuo Li, Bin Guo, Yao Jing, and Zhiwen Yu. "uTransfer: Unified Transferability Metric Incorporating Heterogeneous User Data in Social Network", The 29th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA'24), Gifu, Japan, July 2-5, 2024.

 • Youhong Wang, Yunji Liang, Hao Xu, Shaohui Jiao, Hongkai Yu, Bin Guo, and Zhiwen Yu. "SQLdepth: Generalizable Self-Supervised Fine-Structured Monocular Depth Estimation", The 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'24), Canada, 2024.

 • Xuehan Zhao, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu, Bin Guo. "HADT: Human-AI Diagnostic Team via Hierarchical Reinforcement Learning", 2024 SIAM International Conference on Data Mining (SDM'24), Houston, USA, 2024.

 • Qianru Wang, Qingyang Li, Bin Guo, Jiangtao Cui. "Efficient Federated Learning with Smooth Aggregation for Non-IID Data from Multiple Edges", 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Procesasing (ICASSP'24), Korea, 2024.

 • Lei Wu, Bin Guo, Qiuyun Zhang, Zhuo Sun, Jieyi Zhang and Zhiwen Yu. "Enabling Self-Reconfigurable Freeform Modular Robots with Altruism Multi-Agent Reinforcement Learning", The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'23), Macao, 2023.

 • Yan Liu, Anlan Yu, Leye Wang, Bin Guo, Yang Li, Enze Yi, Daqing Zhang.. "UniFi: A Unified Framework for Generalizable Gesture Recognition with Wi-Fi Signals using Consistency-guided Multi-View Networks", The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'23), Full Paper, 2023.

 • Zhu Wang, Yifan Guo, Zhihui Ren, Wenchao Song, Zhuo Sun, Chao Chen, Bin Guo, and Zhiwen Yu. "LiqDetector: Enabling Container-Independent Liquid Detection with mmWave Signals based on a Dual-Reflection Model", The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'23), Full Paper, 2023.

 • Lei Wu, Bin Guo, Qiuyun Zhang, Zhuo Sun, Jieyi Zhang and Zhiwen Yu. "Learning to Self-Reconfigure for Freeform Modular Robots via Altruism Multi-Agent Reinforcement Learning", The 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS'23), Short paper, London, 2023.

 • Ke Li, Bin Guo, Siyuan Ren, Yasan Ding, and Zhiwen Yu. "Multi-Source Selective Transfer Learning for Fake News Detection in New Event", 2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData'23), Sorrento, Italy, 2023.

 • Yuyang Fang, Bin Guo, Jiaqi Liu, Kaixing Zhao, Yasan Ding, Na Wang and Zhiwen Yu. "Self-supervised Continual Reinforcement Learning for Domain Adaptation", International Conference on Artificial Intelligence of Things and Systems (AIoTSys'23), Xi'an, China, 2023.

 • Mengyuan Li, Bin Guo, Kaixing Zhao, Ruonan Xu, Sicong Liu, Sitong Mao, Shunbo Zhou, Qiaobo Xu and Zhiwen Yu. "A Novel Framework for Adaptive Quadruped Robot Locomotion Learning in Uncertain Environments ", International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC'23), Haerbin, China, 2023.

 • Qiuyun Zhang, Bin Guo, Ying Zhang, and Zhiwen Yu. "ALDA: An Adaptive Layout Design Assistant for diverse posters throughout the design process", The 31st ACM International Conference on Multimedia (MM'23), Demos &Videos Track, Ottawa, Canada, 2023.

 • Jing Du, Zesheng Ye, Bin Guo, Zhiwen Yu, and Lina Yao. "Distributional Domain-Invariant Preference Matching for Cross-Domain Recommendation", 23rd IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'23), Shanghai, 2023.

 • Yasan Ding, Bin Guo, Yan Liu, Hao Wang, Haocheng Shen, and Zhiwen Yu. "PiercingEye: Identifying Both Faint and Distinct Clues for Explainable Fake News Detection with Progressive Dynamic Graph Mining", The 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'23), Macao, 2023.

 • Zihao Yin, Chen Qiu, Zhiwen Yu, Bin Guo. "VPRNet: Voxel-based Efficient and Partial-to-Partial Point Cloud Registration on Mobile Devices", The ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction (MobileHCI'23), Athens, Greece, 2023.

 • Hao Zeng, Man Li, Helei Cui, Yuefeng Du, Zhiwen Yu, and Bin Guo. "Task Difficulty Adjustment in the Energy-Recycling Consensus Mechanism", The 43rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems(ICDCS'23), Poster, Hongkong, 2023.

 • Bo Zhang, Shuo Huang, Helei Cui, Xiaoning Liu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Tao Xing. "Raising the Temporal Misalignment in Federated Learning", The 43rd IEEE International Conference on Distributed Computing Systems(ICDCS'23), Poster, Hongkong, 2023.

 • Qianru Wang, Bin Guo, Lu Cheng, Zhiwen Yu. "sUrban: Stable Prediction for Unseen Urban Data from Location-based Sensors", The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'23), Full Paper, 2023.

 • Yanfei Wang, Zhiwen Yu, Sicong Liu, Zimu Zhou, and Bin Guo. "Genie in the Model: Automatic Generation of Human-in-the-Loop Deep Neural Networks for Mobile Applications", The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'23), Full Paper, 2023.

 • Jing Du, Zesheng Ye, Lina Yao, Bin Guo, Zhiwen Yu. "IDNP: Interest Dynamics Modelling using Generative Neural Processes for Sequential Recommendation", ACM International Conference on Web Search and Data Mining(ACM WSDM'23), Singapore, 2023.

 • Xing Huang, Jiaxuan Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Tsung-Yi Ho, Ulf Schlichtmann, and Krishnendu Chakrabarty. "PathDriver-Wash: A Path-Driven Wash Optimization
  Method for Continuous-Flow Lab-on-a-Chip Systems
  ", The 2024 Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE'24), Valencia, Spain, 2024.

 • Yao Zhang, Hao Luan, Hui Wang, Liang Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Yimin Zhao. "Optimal Collaborative Uploading in Crowdsensing With Graph Learning", IEEE 2023 IEEE International Conference on Communications (ICC'23), Rome, Italy, 2023.

 • Jiayao Wang, Bin Guo, Kaixing Zhao, Zhiwen Yu. "Bio-inspired Decentralized Multi-robot Exploration in Unknown Environments", The 2023 IEEE 18th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS'23) , Toronto, Canada, 2023.

 • Mingzhe Lv, Jiaqi Liu, Bin Guo, Yasan Ding, Yun Zhang, Zhiwen Yu. "Inducing Coordination in Multi-Agent Repeated Game through Hierarchical Gifting Policies", The 2023 IEEE 18th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS'23) , Toronto, Canada, 2023.

 • Sicong Liu, Xiaochen Li, Zimu Zhou, Bin Guo, Meng Zhang, Haocheng Shen, and Zhiwen Yu. "AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices", The 2022 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'22), Full Paper, 2022.

 • Hualei Zhang, Zhu Wang, Zhuo Sun, Wenchao Song, Zhihui Ren, Zhiwen Yu, and Bin Guo. "Understanding the Mechanism of Through-Wall Wireless Sensing: A Model-based Perspective", The 2022 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'22), Full Paper, 2022.

 • Yunji Liang, Yuchen Qin, Qi Li, Xiaokai Yan, Zhiwen Yu, Bin Guo, Sagar Samtani, and Yanyong Zhang. "AccMyrinx: Speech Synthesis with Non-Acoustic Sensor", The 2022 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'22), Full Paper, 2022.

 • Ke Li, Bin Guo, Siyuan Ren, Zhiwen Yu. "AdaDebunk: An Efficient and Reliable Deep State Space Model for Adaptive Fake News Early Detection", The 2022 ACM International Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM'22), 2022.

 • Cheng Fang, Bin Guo, Sicong Liu, Ma Ke and Zhiwen Yu. "Weather-Oriented Domain Generalization of Semantic Segmentation for Autonomous Driving", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'22), Haikou, China, 2022.

 • Jingyi Hao, Sicong Liu, Bin Guo, Yasan Ding, Zhiwen Yu. "Context-Adaptive Online Reinforcement Learning for Multi-view Video Summarization on Mobile Devices", IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS’22), Nanjing, China, 2022.

 • Jiangshan Zhang, Bin Guo, Zhuo Sun, Mengyuan Li, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu, Xiaopeng Fan. "Multi-AGV Scheduling based on Hierarchical Intrinsically Rewarded Multi-Agent Reinforcement Learning", The 2022 IEEE 18th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS'22) , Virtual, 2022.

 • Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, Yasan Ding, En Xu, Lina Yao, Zhiwen Yu. "Transfer How Much: A Fine-Grained Measure of the Knowledge Transferability of User Behavior Sequences in Social Network", The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'22), 2022.

 • Jing Du, Lina Yao, Xianzhi Wang, Bin Guo, Zhiwen Yu. "Hierarchical Task-aware Multi-Head Attention Network", The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'22), 2022.

 • Jing Du, Zesheng Ye, Lina Yao, Bin Guo. "Socially-aware Dual Contrastive Learning for Cold-Start Recommendation", The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'22), 2022.

 • Ziqi Wang, Bin Guo, Helei Cui, Yasan Ding, Zhiwen Yu. "Fashion Meets Bot: What Should the Bot Wear?", The 25th IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (IEEE CSCWD'22), 2022.

 • Xuyang Feng, Bin Guo, Chen Qiu, Haoyang Ren, Zhiwen Yu. "AFSN: Adaptive Frame Selection Network for Efficient Human Synthesis on Smartphones", The 8th International Conference on Big Data Computing and Communications (BigCom’22), Xiamen, China, 2022.

 • Haoyang Ren, Jiaqi Liu, Bin Guo, Chen Qiu, Liyao Xiang, Zhetao Li. "MGRec: Multi-Graph Fusion for Recommendation", The 8th International Conference on Big Data Computing and Communications (BigCom’22), Xiamen, China, 2022.

 • Hongli Wang, Bin Guo, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Yungang Wu, Zhiwen Yu. "Context-aware Adaptive Surgery: A fast and effective framework for adaptative model partition", The 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'21), Full Paper, Cancún, México, 2021.

 • Sicong Liu, Bin Guo, Ke Ma, Zhiwen Yu, and Junzhao Du. "AdaSpring: Context-adaptive and Runtime-evolutionary Deep Model Compression for Mobile Applications", The 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'21), Full Paper, Cancún, México, 2021.

 • Liang Wang, Zhiwen Yu, Dingqi Yang, Tian Wang, En Wang, Bin Guo, Daqing Zhang. "Task Execution Quality Maximization for Mobile Crowdsourcing in Geo-Social Networks",The 24th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (ACM CSCW'21), Full Paper, Virtual, 2021.

 • Yan Pan, Shining Li, Qianwu Chen, Nan Zhang, Tao Cheng, Zhigang Li, Bin Guo, Qingye Han, Ting Zhu. "Efficient Schedule of Energy-Constrained UAV Using Crowdsourced Buses in Last-Mile Parcel Delivery", The 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'21), Full Paper, Cancún, México, 2021.

 • Mengyuan Li, Bin Guo, Jiangshan Zhang, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Zhetao Li, Liyao Xiang, Zhiwen Yu. "Decentralized Multi-AGV Task Allocation based on Multi-Agent Reinforcement Learning", The 2021 IEEE 18th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS'21) , Virtual, 2021.

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Qianru Wang, Zhiwen Yu. "Cross-Domain Recommendation with Cross-Graph Knowledge Transfer Network", The 2021 IEEE International Conference on Communications (ICC’21), Virtual, 2021.

 • Jiahui Cheng, Bin Guo, Jiaqi Liu, Sicong Liu, Guangzhi Wu, Yueqi Sun, Zhiwen Yu. "TL-SDD: A Transfer Learning-Based Method for Surface Defect Detection with Few Samples", The 7th International Conference on Big Data Computing and Communications (BigCom’21), Deqing, China, 2021.

 • Xinyu Li, Bin Guo, Sicong Liu, Chen Qiu, Yunji Liang, Zhiwen Yu. "JointCS :Joint Search for Deep Model Compression and Segmentation on Heterogeneous IoT Devices", IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS’21), Beijing, China, 2021.

 • Yafang Yang, Bin Guo, Yunji Liang, Zhiwen Yu. "Detection of Behavior Aging from Keystroke Dynamics", IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS’21), Beijing, China, 2021.

 • Qianru Wang,Junbo Zhang,Bin Guo,Zexia Hao,Yifang Zhou,Junkai Sun,Zhiwen Yu,Yu Zheng. "CityGuard: Citywide Fire Risk Forecasting Using A Machine Learning Approach", The 2020 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'20), Full Paper, Online, 2020.

 • Lei Bai,Lina Yao,Xianzhi Wang,Salil S. Kanhere,Bin Guo, Zhiwen Yu. "Adversarial Multi-view Networks for Activity Recognition", The 2020 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'20), Full Paper, Online, 2020.

 • Fan Yang, Zhiwen Yu, Liming Chen, Jiaxi Gu, Qingyang Li, and Bin Guo. "Human-Machine Cooperative Video Anomaly Detection", The 23rd ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (ACM CSCW'20), 2020.

 • Dengjuan Ma, Zhu Wang, Jia Xie, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xingshe Zhou. "Modeling Multivariate Time Series via Prototype Learning: a Multi-Level Attention-based Perspective", International Conference on Bioinformatics & Biomedicine ( IEEE BIBM'20), 2020 (Best Student Paper Award).

 • Qiuyun Zhang,Bin Guo,Sicong Liu,Zhiwen Yu. "CrowdDepict: Know What and How to Generate Personalized and Logical Product Description using Crowd Intelligence", The Deep Learning for IoT Workshop at the 2020 IEEE International Conference on Data Mining (DL-IoT@ICDM'20), Sorrento, Italy, 2020.

 • Qianru Wang, Bin Guo, Yi Ouyang, Kai Shu, Zhiwen Yu, Huan Liu. "Spatial Community-Informed Evolving Graphs for Demand Prediction", The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'20), Full Paper, Ghent, Belgium, 2020.

 •  Ziqi Wang, Bin Guo, Hao Wang, Helei Cui, Yang He and Zhiwen Yu. "MateBot: The Design of a Human-Like, Context-Sensitive Virtual Bot for Harmonious Human-Computer Interaction",International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing(GPC'20), Xi'an, China, 2020.

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Tong Guo, Longbing Cao, Zhiwen Yu. "Modeling and Forecasting the Popularity Evolution of Mobile Apps: A Multivariate Hawkes Process Approach", The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'19), Full Paper, London, UK, 2019.

 • Wei Xu, Zhu Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Qi Han. "AcousticID: Gait-based Human Identification Using Acoustic Signal", The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'19), Full Paper, London, UK, 2019.

 • Yao Jing, Bin Guo, Yan Liu, Daqing Zhang, Zhiwen Yu. "BoardWatch: A Tree-Enhanced Regression Model for Billboard Popularity Prediction with Multi-Source Urban Data", The 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'19), Poster, London, UK, 2019.

 • Kaixuan Chen, Lina Yao, Dalin Zhang, Bin Guo, Zhiwen Yu. "Multi-agent Attentional Activity Recognition", The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'19), Macao, China, 2019.

 • Fei Yi, Zhiwen Yu, Fuzhen Zhuang, Bin Guo. "Neural Network based Continuous Conditional Random Field for Fine-grained Crime Prediction (IJCAI'19), Macao, China, 2019.

 • Ke Li, Bin Guo, Qiuyun Zhang, Jianping Yuan and Zhiwen Yu. "CrowdGuard: Characterization and Early Detection of Collective Content Polluters in Online Social Networks", 10th International Workshop on Modeling Social Media: Mining, Modeling and Learning from Social Media (MSM@WWW'19), San Francisco, USA, 2019.

 • Jing Zhang, Bin Guo, Zhimin Li, Yan Liu, Zhiwen Yu, Qi Han. "CrowdTravel: Leveraging Cross-Modal CrowdSourced Data for Fine-grained and Context-based Travel Route Recommendation", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'19), Leicester, UK, 2019 (Best Student Paper Award).

 • Qiuyun Zhang, Bin Guo, Hao Wang, Yunji Liang, Shaoyang Hao, Zhiwen Yu. "AI-Powered Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction: Current State and Future Directions", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'19), Leicester, UK, 2019.

 • Zhimin Li, Bin Guo, Yueqi Sun, Zhu Wang, Liang Wang, and Zhiwen Yu. "An Attention-based User Profiling Model by Leveraging Multi-modal Social Media Contents", International Conference on Cyber-Living (CyberLife'19),Beijing, 2019 (Outstanding Paper Award).

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu. "Measures for Improving Outdoor Crowdsourcing Photo Collection", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'19), Leicester, UK, 2019.

 • Jian Kang, Zhiwen Yu, Yunji Liang, Jiayu Xie, Guo Bin. "Characterizing Collective Knowledge Sharing Behaviors in Social Network", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'19), Leicester, UK, 2019.

 • Yunji Liang, Jian Kang, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xiaolong Zheng and Saike He. "URL2vec: Leverage Temporal Convolutional Network for the Representation Learning of URLs", IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (IEEE ISI'19), Shenzhen, China, 2019 (Best Paper Award).

 • Yueqi Sun, Bin Guo, Zhimin Li, Jiahui Cheng, Liang Wang, Zhiwen Yu. "Leveraging User Profiling in Click-through Rate Prediction based on Zhihu Data", The 2nd China Symposium on Cognitive Computing and Hybrid Intelligence (CCHI 2019), Xi'an, China, 2019.

 • Bin Guo, Jing Li, Vincent W. Zheng, Zhu Wang, Zhiwen Yu. "CityTransfer: Transferring Inter- and Intra-City Knowledge for Chain Store Site Recommendation based on Multi-Source Urban Data", The 2018 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'18), Full Paper, Singapore, 2018.

 • Tong Xin, Bin Guo, Zhu Wang, Pei Wang, Jacqueline Chi Kei Lam, Victor Li, Zhiwen Yu. "FreeSense: A Robust Approach for Indoor Human Detection Using Wi-Fi Signals", The 2018 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'18), Full Paper, Singapore, 2018.

 • Qianru Wang, Bin Guo, Yan Liu, Qi Han, Tong Xin, Zhiwen Yu. "CrowdNavi: Last-mile Outdoor Navigation for Pedestrians Using Mobile Crowdsensing", The 21st ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (ACM CSCW'18), Full Paper, New York, USA, 2018.

 • Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, Yao Jing, Yi Ouyang, Zhiwen Yu. "Commercial Site Recommendation based on Neural Collaborative Filtering", The 2018 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'18), Poster, Singapore, 2018.

 • Huihui Chen, Yangjie Cao, Bin Guo, Zhiwen Yu. "LuckyPhoto: Multi-facet Photographing Based on Mobile Crowdsensing", The 2018 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'18), Poster, Singapore, 2018.

 • Huang Xu, Zhiwen Yu, Hui Xiong, Bin Guo, Mingfei Teng. "Extracting Job Title Hierarchy from Career Trajectories: A Bayesian Perspective", The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'18), Stockholm, Sweden, 2018.

 • Fei Yi, Zhiwen Yu, Fuzhen Zhuang, Xiao Zhang, Bin Guo, Hui Xiong. "An Integrated Model for Crime Prediction Using Temporal and Spatial Factors", The 2018 IEEE International Conference on Data Mining(ICDM'18), Singapore, 2018.

 • Qingyang Li, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xinjiang Lu. "Inferring Housing Demand based on Express Delivery Data", The 2018 IEEE International Conference on Big Data (BigData'18), USA, 2018.

 • Yi Ouyang, Bin Guo, Xinjiang Lu, Qi Han, Tong Guo, Zhiwen Yu. "CompetitiveBike: Competitive Prediction of Bike-Sharing Apps Using Heterogeneous Crowdsourced Data", The 13th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC'18), Hangzhou, China, 2018 [PDF].

 • Yixuan Zhang, Bin Guo, Yi Ouyang, Tong Guo, Zhu Wang, Zhiwen Yu. "CrowdPop: Leveraging Multi-Source Crowd-Contributed Data for App Evolutionary Pattern Analysis and Popularity Prediction", The Tenth Asia-Pacific Symposium on Internetware (Internetware 2018), 2018.

 • Tong Guo, Bin Guo, Yi Ouyang, Zhiwen Yu. "Mining and Analyzing User Feedback from App Reviews: An Econometric Approach", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'18), 2018.

 • Jia Xie, Zhu Wang, Zhiwen Yu, Bin Guo. "Enabling Efficient Stroke Prediction by Exploring Sleep Related Features", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'18), 2018.

 • Wei Shao, Yu Zhang, Bin Guo, Kai Qin, Jeffrey Chan, Flora Salim. "Parking Availability Prediction with Long Short Term Memory Model", The 13th International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing (GPC'18), Hangzhou, China, 2018.

 • Bin Guo, Yi Ouyang, Cheng Zhang, Jiafan Zhang, Zhiwen Yu, Di Wu, Yu Wang. "CrowdStory: Fine-Grained Event Storyline Generation by Fusion of Multi-Modal Crowdsourced Data", The 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'17), Full Paper, Hawaii, USA, 2017.

 • Di Wu, Dmitri I. Arkhipov, Thomas Przepiorka, Yong Li, Bin Guo, Qiang Liu. "From Intermittent to Ubiquitous: Enhancing Mobile Access to Online Social Networks with Opportunistic Optimization", The 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'17), Full Paper, Hawaii, USA, 2017.

 • Yan Liu, Bin Guo, He Du, Chao Chen, Zhiwen Yu, Daqing Zhang. "FooDNet: Optimized On Demand Take-out Food Delivery using Spatial Crowdsourcing", The 23rd Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom'17), Poster, Snowbird, Utah, USA, 2017[PDF].

 • Yao Jing, Bin Guo, Yan Liu, Zhu Wang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou. "CrowdTracker: Object Tracking Using Mobile Crowd Sensing", The 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'17), Poster, Hawaii, USA, 2017.

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, He Du, Fei Yi, Bin Guo. "Discovery of Booming and Decaying Point-of-Interest with Human Mobility Data", The 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'17), Poster, Hawaii, USA, 2017.

 • He Du , Zhiwen Yu, Dong Xiao, Zhu Wang, Qi Han, Bin Guo. "Sensing Keyboard Input for Computer Activity Recognition with a Smartphone", The 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'17), Poster, Hawaii, USA, 2017.

 • Yan Ding, Chao Chen, Shu Zhang, Bin Guo, Zhiwen Yu and Yasha Wang. "GreenPlanner: Planning Personalized Fuel-efficient Driving Routes using Multi-sourced Urban Data", IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (IEEE PerCom'17), 2017.

 • Yang Guo, Bin Guo, Yan Liu, Zhu Wang, Yi Ouyang, Zhiwen Yu. "CrowdSafe: Detecting Extreme Driving Behaviors based on Mobile Crowdsensing", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'17), 2017 (Best Paper Award).

 • Siyuan Ren, Bin Guo, Jian Wu,Qianru Wang, Zhiwen Yu. "The Emergence of Visual-based Localization and Navigation on Mobile Phones", IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'17), 2017.

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Chuanren Liu, Hui Xiong, Bin Guo. "Forecasting the Rise and Fall of Volatile Point-of-Interests", IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData'17), 2017.

 • Pei Wang, Bin Guo, Tong Xin, Zhu Wang, Zhiwen Yu. "TinySense: Multi-User Respiration Detection using Wi-Fi CSI Signals", IEEE 19th International Conference on E-health Networking, Application & Services (IEEE HealthCom'17), 2017.

 • Yan Liu, Bin Guo, Yang Wang, Wenle Wu, Zhiwen Yu, Daqing Zhang. "TaskMe: Multi-Task Allocation in Mobile Crowd Sensing", The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'16), 2016.

 • Jiafan Zhang, Bin Guo, Qi Han, Yi Ouyang, Zhiwen Yu. "CrowdStory: Multi-layered Event Storyline Generation with Mobile Crowdsourced Data", The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'16), Poster, 2016.

 • Jing Li, Bin Guo, Zhu Wang, Mingyang Li, Zhiwen Yu. "Where to Place the Next Outlet? Harnessing Cross-Space Urban Data for Multi-Scale Chain Store Recommendation", The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'16), Poster, 2016.

 • Qianru Wang, Bin Guo, Ge Yong, Gang Zhou, Zhiwen Yu. "CrowdWatch: Pedestrian Safety Assistance with Mobile Crowd Sensing", The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'16), Poster, 2016.

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Alvin Chin, Jilei Tian, Chao Chen, "Optimizing Taxiing with Detours by Using Traffic Dynamics and Driving Habits", The 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'16), Poster, 2016.

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Qi Han, Daqing Zhang, Xingshe Zhou. "Toward Real-time and Cooperative Mobile Visual Sensing and Sharing", IEEE International Conference on Computer Communications (IEEE INFOCOM'16), 2016.

 • Tong Xin, Bin Guo, Zhu Wang, Mingyang Li, Zhiwen Yu. "FreeSense: Indoor Human Identification with WiFi Signals",IEEE Global Communciations Conference (IEEE GlobeCom'16), 2016.

 • Huihui Chen, Bin Guo, Zhiwen Yu, Alvin Chin, Jilei Tian, Chao Chen. "Which is the Greenest Way Home? A Lightweight Eco-Route Recommendation Framework based on Personal Driving Habits", IEEE 12th International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (IEEE MSN'16), 2016.

 • Tong Guo, Bin Guo, Jiafan Zhang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou. "CrowdTravel: Leveraging Heterogeneous Crowdsourced Data for Scenic Spot Profiling and Recommendation", The 2016 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM'16), 2016.

 • Yan Liu, Bin Guo, Wenle Wu, Zhiwen Yu, Yang Wang, Daqing Zhang. "Towards a Multitask Worker Recruitment Framework for Mobile Crowdsensing",The 14th ACM International Conference on Mobile Systems,Applications, and Services (MobiSys'16), Poster, 2016.

 • He Du, Zhiwen Yu, Fei Yi, Zhu Wang, Qi Han, Bin Guo. "Group Mobility Classification and Structure Recognition Using Mobile Devices",IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (IEEE PerCom'16), 2016.

 • Zhi Wang, Bin Guo, Zhiwen Yu, Wenle Wu,Jia fan Zhang, Zhu Wang, Huihui Chen. "PublicSense: A Crowd Sensing Platform for Public Facility Management in Smart Cities", The 2016 IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (IEEE UIC'16), 2016.

 • Meng He, Bin Guo, Huihui Chen, Alvin Chin, Jilei Tian, Zhiwen Yu. "WhozDriving: Abnormal Driving Trajectory Detection by Studying Multi-Faceted Driving Behavior Features", The 2016 International Conference on Big Data Computing and Communications (BigCom'16), 2016.

 • Bin Guo, Wenqian Nan, Zhiwen Yu, Xing Xie, Huihui Chen, Xingshe Zhou. "TaskMe: A Cross-Community, Quality-Enhanced Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing", The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'15), Poster, September 7-11, Osaka, Japan.

 • Zhiwen Yu, Rong Du, Bin Guo, Tao Gu, Zhu Wang, Daqing Zhang, "Who Should I Invite for My Party? Combining User Preference and Influence Maximization for Social Events," The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'15), September 7-11, Osaka, Japan.
 • Miao Tian, Zhiwen Yu, Zhu Wang, Bin Guo. "Combining Social Media and Location-based Services for Shop Type Recommendation", The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'15), Poster, September 7-11, Osaka, Japan.

 • Huang Xu, Zhiwen Yu, Hui Xiong,Bin Guo, Zhuheng Shu. "Learning Career Mobility and Human Activity Patterns for Job Change Analysis", Proc. of 2015 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'15), Atlantic City, USA, 2015.
 • Huihui Chen,Bin Guo, Zhiwen Yu, Liming Chen. "CrowdPic: A Multi-coverage Picture Collection Framework for Mobile Crowd Photographing", Proc. of 12th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligence (UIC'15), Beijing, China, 2015.

 • Jiaqing Luo, Shijie Zhou, Hongrong Cheng, Yongjian Liao and Bin Guo. "The Design and Implementation of A Cost-effective RFID Indoor Localization System", The International Workshop on Context Sensing and Activity Recognition (ACM CSAR@SenSys'15), Seoul, South Korea, 2015.
 • JunWei Li, Shi-Ning Li, Yu Zhang, Bin Guo and Zhe Yang."SAPM: Self-Adjusting Pipelining Mechanism for Efficient Bulk Data Dissemination in Smart Homes", Proc. of 12th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligence (UIC'15), Beijing, China, 2015.

 • Jiafan Zhang, Bin Guo, Huihui Chen, Zhiwen Yu, Jilei Tian, and Alvin Chin."PublicSense: Refined Urban Sensing and Public Facility Management with Crowdsourced Data", Proc. of UFirst'15@UIC'15, Beijing, China, 2015.

 • Bin Guo, Huihui Chen, Zhiwen Yu, Xing Xie, Shenlong Huangfu, Zhu Wang. "FlierMeet: Cross-Space Public Information Reposting with Mobile Crowd Sensing", The 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'14), Poster, September 13-17, Seattle, USA [PDF].

 • Rong Du, Zhiwen Yu, Tao Mei, Zhitao Wang, Zhu Wang, and Bin Guo."Predicting Activity Attendance in Event-Based Social Networks: Content, Context and Social Influence", The 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (ACM UbiComp'14), September 13-17, Seattle, USA.
 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou. "From Participatory Sensing to Mobile Crowd Sensing", Proc. of the IEEE Pervasive Computing and Communication Workshops (PerCom'14), Budapest, Hungary, 2014, pp. 593-598 [PDF].

 • Chao Chen,Daqing Zhang, Bin Guo. "D2SC: Data-Driven Smarter Cities", Proc. of the IEEE Pervasive Computing and Communication Workshops (PerCom'14), Budapest, Hungary, 2014.

 • Wenqian Nan,Bin Guo, Shenlong Huangfu, Zhiwen Yu, Huihui Chen, Xingshe Zhou. "A Cross-Space, Multi-Interaction-based Dynamic Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing", Proc. of 11th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligence (UIC'14), Bali, Indonesia, 2014 [PDF].

 • Fei Yi, Zhiwen Yu, Hui Wang,Bin Guo, Xingshe Zhou. "An Opportunistic Music Sharing System based on Mobility Prediction and Preference Learning", Proc. of 11th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Intelligence (UIC'14), Bali, Indonesia, 2014.

 • Huihui Chen,Bin Guo, Zhiwen Yu, Shenlong Huangfu, Wenqian Nan, Wenle Wu. "CrowdPic: An Interactive and Selective Picture Collection Framework for Participatory Sensing Systems", Proc. of The 14th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT'14), Xi'an, China, 2014.

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Jiafan Zhang, Alvin Chin, Jilei Tian, Yang Cao. "Real Time Event Detection in Sina Weibo", The 3rd ASE International Conference on Big Data Science and Computing (BigDataScience'14), 2014(Best Paper Award).

 • Zhitao Wang, Zhiwen Yu, Liming Chen, Bin Guo. "Sentiment Detection and Visualization of Chinese Micro-blog", 2014 International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA’2014) , 2014.

 • Zhitao Wang, Zhiwen Yu, Zhu Wang, Bin Guo. "Investigating Sentiment Impact on Information Propagation and its Evolution in Microblog",The 2014 International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC’2014), 2014.

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou. "MemPhone: From Personal Memory Aid to Community Memory Sharing using Mobile Tagging", The IEEE Pervasive Computing and Communication Conference (PerCom'13), WIP session, San Diego, California, USA, 2013 [PDF].

 • Bin Guo, Huilei He, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou. "GroupMe: Supporting Group Formation with Mobile Sensing and Social Graph Mining", The 9th International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services (MobiQuitous'12), Beijing, China, 2012 [PDF].

 • Yao Yang, Bin Guo, Zhiwen Yu, Huilei He. Social Activity Recognition and Recommendation based on Mobile Sound Sensing, The 10th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'13), Italy, 2013.
 • Shenlong Huangfu, Bin Guo, Zhiwen Yu, Dongsheng Li. Using the Model of Markets with Intermediaries as an Incentive Scheme for Opportunistic Social Networks, The 10th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'13), Italy, 2013.

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhiwen Yu, Xingshe Zhou. Hybrid SN: Interlinking Opportunistic and Online Communities to Augment Information Dissemination, The 9th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'12), Fukuoka, Japan, 2012 [PDF].

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xingshe Zhou. "Modeling and Predicting the Re-Post Behavior in Sina Weibo", The IEEE nternational Conference on Cyber, Physical, and Social Computing (CPSCom'13), Beijing, China, 2013(Best Paper Award) .

 • Jingwei Wang, Neil Y. Yen,Bin Guo, Runhe Huang, Jianhua Ma. User Travelling Pattern Prediction via Indistinct Celluar Data Mining, The 10th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'13), Italy, 2013.
 • Hui Luo, Bin Guo,Zhiwen Yu, Zhu Wang, Yun Feng. "Friendship Prediction Based on the Fusion of Topology and Geographical Features in LBSN",The 11th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC'13), 2013.

 • Xinjiang Lu, Zhiwen Yu, Bin Guo. "A Study on Factors Impacting Popularity of Content in Sina Weibo from a Cross Media Perspective", The IEEE Region 10 International Conference (TENCON'13), Xi'an, China, 2013.

 • Huilei He, Zhiwen Yu, Bin Guo, Xinjiang Lu, Jilei Tian. Tree-based Mining for Discovering Patterns of Reposting Behavior in Microblog, The 9th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA'13), 2013.

 • Bin Guo, Zhiwen Yu, Daqing Zhang, Xingshe Zhou. "Opportunistic IoT: Exploring the Social Side of the Internet of Things ", The 16th IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD'12), Wuhan, China, 2012 (Invited paper) [PDF].
 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, Bin Guo, Zhiwen Yu. "Understanding the Regularity and Variability of Human Mobility from Geo-trajectory", The 2012 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'12), Macau, 2012.

 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, ZhiwenYu, Bin Guo,Yue Yang. "Energy Efficient Activity Recognition Based on Low Resolution Accelerometer in Smart Phones", The 7th International Conference on Grid and Pervasive Computing (GPC'12), Hongkong, 2012(Best Paper Award).

 • Minshu Li, Haipeng Wang, Bin Guo, ZhiwenYu. "Extraction of Human Social Behavior from Mobile Phone Sensing", The 2012 International Conference on Active Media Technology (AMT'12), Macau, 2012(Best Paper Award).

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Dingqi Yang. “Read” More from Business Cards: Toward a Smart Social Contact Management System, The 2011 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'11), Lyon, France, 2011 [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhu Wang. Living with Internet of Things: The Emergence of Embedded Intelligence, The 2011 IEEE International Conference on Cyber, Physical, and Social Computing (CPSCom'11), Dalian, China, 2011 [PDF].

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Zhiwen Yu, Francesco Calabrese. From Digital Footprints to Social and Community Intelligence, The 13th international conference on Ubiquitous computing (Ubicomp'11), Beijing, China, 2011 [PDF].

 • Daqing Zhang, Zhu Wang, Bin Guo, Vaskar Raychoudhury, Xingshe Zhou. "A Dynamic Community Creation Mechanism in Opportunistic Mobile Social Networks", The Third IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom'11), MIT, USA, 2011.

 • Dingqi Yang, Bin Guo, Daqing Zhang. "Better Organizing Your Contacts: An Empirical Study of an Intelligent Social Contact Management System, The 2011 IEEE International Conference on Cyber, Physical, and Social Computing (CPSCom'11), Dalian, China, 2011.

 • Xinxin Zhang, Zhiwen Yu, Jilei Tian, Zhitao Wang,Bin Guo.Context-Aware Mobile Web Browsing based on HTML5, UIC 2012 Workshop on Green and Pervasive Software (GreenPS), Fukuoka, Japan, 2012.
 • Zhiwen Yu, Yunji Liang, Bukan Xu, Yue Yang, Bin Guo. Towards a Smart Campus with Mobile Social Networking, The 2011 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings 2011), Dalian, China, 2011(Invited paper).

 • Bin Guo, Lin Sun, Daqing Zhang. "The Architecture Design of a Cross-Domain Context Management System". IEEE PerCom Workshop on Middleware Support for Pervasive Computing (PerWare'10), Germany, Apr. 2, 2010 [PDF].

 • Daqing Zhang, Bin Guo, Bin Li, Zhiwen Yu. "Extracting Social and Community Intelligence from Digital Footprints: An Emerging Research Area". 7th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC'10), Xi'an, China., 2010 (Invited paper) [PDF].

 • Lin Sun, Daqing Zhang, Bin Li, Bin Guo, Shijian Li and Mounir Mokhtari. Activity Recognition on Accelerometer-Embedded Mobile Phone with Varying Position and Orientation, 7th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2010),Xi'an, China, 2010.

 • Yunji Liang, Xingshe Zhou, Zhiwen Yu, Haipeng Wang, Bin Guo. A Context-Aware Resource Management Framework for Smart Homes. The 5th International Conference on Ubiquitous Information TEchnologies & Applications (CUTE'10), 2010.

 • Bin Guo, Michita Imai. “Home-Explorer: Search, Localize and Manage the Physical Artifacts Indoors”. IEEE 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA'07), Niagara Falls, Canada, May 21-23, 2007 [PDF].

 • Bin Guo, Satoru Satake, Michita Imai. "Sixth-Sense: Context Reasoning for Potential Objects Detection in Smart Sensor Rich Environment". IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT'06), Hong Kong, Dec. 18-22, 2006 [PDF].

 • 南文倩,郭斌, 陈荟慧, 於志文, 周兴社, "基于跨空间多元交互的群智感知动态激励模型”,第十届全国和谐人机环境联合学术会议(HHME’14), 北京, 2014(Best Paper Nominate Award).

 • 皇甫深龙,郭斌,於志文,李东生,"机会社交网络下基于中介市场模型的激励机制研究”,第九届全国和谐人机环境联合学术会议(HHME’13), 南昌, 2013(Best Paper Award).


 • Edited Books

 • 郭斌,梁韵基,於志文,计算社会学, 机械工业出版社,2024.

 • 郭斌,刘思聪,王柱,李志刚,刘琰, 智能物联网导论, 机械工业出版社,2023.

 • 郭斌,刘思聪,於志文, 人机物融合群智计算 , 机械工业出版社,2022.

 • 郭斌, 通用人工智能:初心与未来 , 机械工业出版社,2023.

 • 薛可,郭斌, 中国非物质文化遗产数字传播研究报告,上海交通大学出版社,2023.

 • 於志文,郭斌,王亮, 群智感知计算 , 清华大学出版社,2021.

 • Bin Guo, Daniele Riboni, Peizhao Hu, Creating Personal, Social, and Urban Awareness through Pervasive Computing , IGI Global, USA, Oct. 2013.

 • Li Chen, Bin Guo, Xiang Li. Navigation of Database Projects with PowerBuilder9, Tsinghua University Press, Beijing, China, Jan 2005 (in Chinese).

  Book Chapters

 • Daqing Zhang, Zhiyong Yu, Bin Guo, Zhu Wang. “Exploiting Personal and Community Context in Mobile Social Networks”. Mobile Social Networking: An Innovative Approach , Springer, 2013.

 • Zhu Wang, Xingshe Zhou, Daqing Zhang, Bin Guo, Zhiwen Yu. “Community Detection and Profiling in Location-based Social Networks”. Creating Personal, Social, and Urban Awareness through Pervasive Computing, IGI Global, 2013.

 • Bin Guo, Daqing Zhang, Michita Imai. “An Ontology-based Intrastructure for Smart Homes”. Handbook of Research on Ambient Intelligence and Smart Environments: Trends and Perspectives, IGI Global, 2011.

 • Zhiwen Yu, Yunji Liang, Yue Yang, Bin Guo. “Supporting Social Interaction in Campus-Scale Environments by Embracing Mobile Social Networking”. Social network and social media mining: emerging research, IGI Global, 2012.

 • Bin Guo, Lin Sun, Daqing Zhang. “Tools for Handling Context Semantics”. Digital Home Networking, Wiley, 2012.

 • Bin Guo. “Advanced Database Programming with Microsoft’s ASP.NET(C#)”. Tsinghua University Press, Beijing, China, Jul 2004 (in Chinese).

 • 李石坚,郭斌等,普适计算2018:发展趋势,《2013中国计算机科学技术发展报告》,中国计算机学会 文集, 2013. • web metrics
  Last updated: Sep. 1, 2017.